ပင်မစာမျက်နှာ / uab ဘဏ်အကြောင်း / စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ

MD & Chief Executive
Officer

Deputy CEO, uab bank
CEO, uab securities

Director, Treasury &
Financial Institutions

Director,
Human Resources

Director,
Risk & Compliance

Director,
Internal Audit

Deputy Director,
ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်လုပ်ငန်း

* You may click on the relevant picture for individual profiles.